Zapraszamy mieszkańców Goleniowa do udziału w prezentacji pomysłów wypracowanych przez uczestników na Warsztatach Planowania Przyszłości i do głosowania na najlepszy pomysł do realizacji na terenie obszaru objętego rewitalizacją 6 maja 2017 r., godz. 13.00 do sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta.Zostanie zaprezentowanych 5 pomysłów, a następnie odbędzie się głosowanie.

W razie jakichkolwiek pytań do kontaktu pozostaje Zbigniew Łukaszewski, tel. 603 58 68 15, e-mail: dyrektor@opsgoleniow.pl.

Kolejne spotkanie konsultacyjne dla wszystkich chętnych odbędzie się 9 maja 2017 r. o godz. 16.00 w Goleniowskim Domu Kultury, ul. Słowackiego 1, w Goleniowie.

 


Chcesz mieć wpływ na to , jak będzie wyglądało nasze miasto? Zależy Ci na miejscu, w którym mieszkasz? Masz pomysł na zmianę i rozwój Goleniowa? Weź udział w spotkaniach, wyraź swoją opinię.

Czym jest rewitalizacja?

„Rewitalizacja” , to zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów, jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy tego procesu, we współpracy z lokalną społecznością. Natomiast stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej (niska przedsiębiorczość, słaba kondycja firm), środowiskowej (m.in. przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów), przestrzenno-funkcjonalnej (m.in. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną), technicznej (m.in. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych.

Tyle definicja, a co oznacza ona w praktyce?

Od lutego br. odbywają się spotkania z mieszkańcami, na których zbierane są informacje i uwagi związane z sytuacją społeczną, stanem zagospodarowania, wyposażeniem technicznym poszczególnych obszarów w mieście i gminie. O szczegółowe dane poproszone zostały m.in. UGiM, szkoły, Policja, OPS. Na podstawie analizy zebranych danych, określone zostały obszary zdegradowane i wyznaczony został obszar do rewitalizacji. Uczestnicy spotkań przedstawili pierwsze pomysły na zadania wspierające eliminację występujących w obszarze rewitalizacji negatywnych zjawisk i rozwój Gminy. Zgłaszane zadania (w formie tzw. fiszek projektów) mogą być realizowane w przyszłości nie tylko przez Gminę, ale m.in. przez grupy mieszkańców, Wspólnoty Mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców. Są to zarówno projekty tzw. „twarde” inwestycyjne, jak i mniejsze, a szczególnie ważne, tzw. „miękkie” pomysły na ożywienie aktywności mieszkańców, zagospodarowanie czasu wolnego, integrację sąsiedzką. Wynikiem naszej wspólnej pracy będzie dokument pod nazwą Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Goleniów na lata 2017 -2030. Program rewitalizacji będzie jednym z narzędzi wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Goleniów, a równocześnie podstawowym dokumentem umożliwiającym np. ubieganie się w przyszłości o wsparcie finansowe na realizację zadań rewitalizacyjnych z programów unijnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania.

MASZ ŚWIETNY POMYSŁ NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU? COŚ WYJĄTKOWEGO? COŚ PIĘKNEGO? COŚ „DLA LUDZI”? PODZIEL SIĘ POMYSŁEM. WYKORZYSTAJ SZANSĘ , ABY SIĘ URZECZYWISTNIŁ.

Rozwój Goleniowa jest w dużej mierze zależny od aktywności społecznej jego mieszkańców. To m.in. organizacje pozarządowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, wolontariusze, realizują ważne zadania dla rozwoju Gminy i będąc blisko mieszkańców diagnozują i odpowiadają na ich potrzeby. Rewitalizacja, wspierana środkami Unii Europejskiej, jest szansą dla naszego miasta. Warto aktywnie kształtować proces rewitalizacji, bo w najbliższych latach będzie ona jednym z głównych mechanizmów lokalnego rozwoju.
Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach, na których opracowywać będziemy „fiszki projektów”. Najbliższe odbędzie się już 5-6 maja 2017 r..

Zapraszamy reprezentantów organizacji pozarządowych, Wspólnot Mieszkaniowych, , grup nieformalnych, przedsiębiorców, osoby prywatne i wszystkich chętnych do udziału w dwudniowych Warsztatach Planowania Przyszłości w ramach konsultacji tworzonego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Goleniów. Każda osoba będzie mile widziana.
Celem warsztatów będzie zebranie i opracowanie pomysłów na rozwój Goleniowa, które mogą być realizowane w ramach tworzonego Programu Rewitalizacji. Zapraszamy:
5 maja 2017 r. w godz. 16.00 do 20.00,
do Goleniowskiego Dom Kultury, ul. Słowackiego 1,w Goleniowie ,
6 maja 2017 r. w godz. 10.00 do 14.00,
do sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1.
Zgłoszenia na Warsztaty przyjmuje: Zbigniew Łukaszewski tel. 603 58 68 15