Trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030. Są one na etapie zbierania informacji na temat problemów stwierdzanych na obszarze wymagającym rewitalizacji i sposobów ich rozwiązania.

Wytypowany jest już obszar wymagający działań rewitalizacyjnych, określono też problemy na nim występujące. To generalnie obszar ścisłego centrum miasta, ograniczony rzeką Iną, ulicami Wojska Polskiego, Szkolną, rozszerzony o rejony ulic Mikołajczyka i Mickiewicza oraz Chopina i Fabrycznej. Z informacji zebranych na wcześniejszych etapach prac wynika, że to tu mamy do czynienia z wieloma niekorzystnymi zjawiskami, występującymi w natężeniu większym, niż przeciętne dla Gminy Goleniów. Rewitalizacja pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców obszaru uznanego za zdegradowany i podnieść jego atrakcyjność. Kluczowe jest wcześniejsze zidentyfikowanie problemów, określenie ich wagi i znaczenia oraz wskazanie sposobów zaradzenia. Na tym etapie bardzo ważny jest udział lokalnej społeczności, bo to mieszkańcy wiedzą najlepiej co jest potrzebne, by jakość życia była lepsza. I nie chodzi wyłącznie o tzw. twarde inwestycje, ale też o rozmaite przedsięwzięcia mające sprawić, że na wskazanym wyżej obszarze będzie się więcej działo.

W poniedziałek, 10 kwietnia odbyło się spotkanie koordynatorów z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego (fizycznie przygotowujących Lokalny Plan Rewitalizacji) z mieszkańcami Gminy Goleniów. Przypomniano zasady opracowywania LPR, sens i cele tego dokumentu oraz podsumowano dotychczasowe etapy prac. Następnie uczestnicy zebrania wypełniali ankiety, w których przedstawiali własne poglądy na problemy stwierdzone na wytypowanym do rewitalizacji obszarze. W ankiecie wyszczególniono zidentyfikowane problemy, zaś ankietowane osoby miały określić ich znaczenie.

W zebraniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, ale ankiety można nadal pobrać, wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w pokoju nr 206, bądź przesłać je drogą mailową na adres mniciejewska@goleniow.pl. Ankiety są anonimowe i zapewniają swobodę wypowiedzi. Zachęcamy do ich wypełnienia i wzięcia udziału w przygotowywaniu Lokalnego Planu Rewitalizacji. Będzie on dokumentem pomocnym w planowaniu działań na obszarze uznanym za wymagający rewitalizacji i staraniach o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

Materiały do pobrania:

Prezentacja „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030”

Fiszka do zgłaszania propozycji projektowych

Ankieta „Problemy obszaru rewitalizowanego”