Gmina Goleniów przystąpiła do prac nad nowym Lokalnym Programem Rewitalizacji. Ważne, żeby włączyli się w nie mieszkańcy gminy: to oni wiedzą najlepiej, które rejony Goleniowa są zaniedbane, z jakich powodów to się dzieje i co należy zrobić, żeby odwrócić niekorzystne tendencje.
We wtorek 21 lutego Burmistrz Gminy Goleniów zorganizował pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Wzięła w nim udział kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców Goleniowa, zainteresowana inicjatywą i szansami, które stwarza LPR. Spotkanie pro-wadził pan Prze my sław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego, zatrudniony przez Gminę Goleniów do koordynowania prac i przygotowania projektu Program.
Zebrani zostali zapoznani z ideą Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz możliwościami, jakie on otwiera. W krótkiej prezentacji P. Wojcieszak przedstawił zasady przygotowania tego dokumentu, szczególny nacisk kładąc na wagę udziału w tych pracach mieszkańców miejscowości, której on będzie dotyczył. „Powiem krótko: bez Państwa udziału ten dokument praw do podobnie nie po -wstanie, a nawet gdyby powstał, nie ma szans na akceptację przez instytucję nadzorującą. To Państwo mają go tworzyć, a moją i urzędników rolą jest jedynie Państwu pomagać” – podsumował swoje wystąpienie P. Wojcieszak.

Obecnie trwa zbieranie informacji na te mat miasta i gminy, ich mieszkańców i problemów, z którymi
mają oni do czynienia. Do wielu instytucji działających na terenie gminy rozesłano bardzo szczegółowe ankiety, dzięki którym będzie można zebrać precyzyjne dane o funkcjonowaniu miasta i wsi i ich lokalnych społeczności. Informacje będą przekrojowe, ze wszystkich dziedzin życia, które da się przeanalizować i opisać liczbowo. Posłużą one do sporządzenia diagnozy, a ta z kolei pozwoli wska -zać rejony, które będą wymagały działań rewitali-zacyjnych. Trud no dziś wyrokować, które tereny znajdą się na liście obszarów objętych w przyszłości Lokalnym Programem Rewitalizacji. Wyniki mogą być zaskakujące, bo na przykład z danych policyjnych wynika, że bardzo wiele naruszeń prawa ma miejsce na mającej opinię spokojnej i bezpiecznej ulicy Konstytucji 3 Maja – głównej ulicy Goleniowa.

Następne spotkanie w sprawie LPR zaplanowane zostało na połowę marca. Zostaną na nim przedstawione wyniki analizy danych zebranych w badaniu ankietowym, wstęp nie zostaną wytypowane rejony, które można uznać za wymagające rewita-lizacji. Wyniki ankiet zostaną na zebraniu poddane społecznej dyskusji, każdy z uczestników spotkania będzie mógł się odnieść do przedstawionych informacji.