Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Interesariuszami rewitalizacji,czyli jej interesariuszami, są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

CZĘŚĆ I
diagnoza i wyznaczanie obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji
wskaźniki, ankiety, warsztaty

CZĘŚĆ II
opracowanie lokalnego programu rewitalizacji
warsztaty, badanie potrzeb rewitalizacyjnych

CZĘŚĆ III
wdrażanie lokalnego programu rewitalizacji
realizacja przedsięwzięć, monitoring, ewaluacja

Aktualnie realizujemy I etap procesu opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który obejmuje analizę danych Gminy.

Bieżąca analiza pozwala na stwierdzenie, że na niektórych obszarach koncentrują się zjawiska problemowe. Wyróżnia je wysoki wskaźnik udzielanej pomocy społecznej (koncentracja osób pobierających zasiłki stałe, okresowe i celowe udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej), ubóstwa, długotrwałego bezrobocia oraz wysoka liczba przestępstw. Wskazują na to dane OPS uwzględnione na mapie wypłacanych zasiłków i bezrobocia oraz mapa przestępstw w Goleniowie.
Wskazane powyżej obszary (podstrefy) charakteryzują się również natężeniem problemów przestrzennych i infrastrukturalnych.